پری

پری

07-02-2022

13:38

❌هشدار در این رشته توییت، اسامی زنانی رو که در ایران قربانی خشونت‌های ناموسی شده‌ن نوشته‌م. اگر اسمی از قلم افتاده، اضافه کنید. نام یا نام خانوادگی، سن، محل و تاریخ وقوع حادثه بعضا کامل ذکر شده‌ن. ۱. اواخر تيرماه ۸۷، در يکی از روستاهای اورامان کردستان، شهين نصراللهی ۲۳ساله پس از

چند ماه دوری از فرزند پنج ساله اش، هدف گلوله هايی قرار گرفت که از اسلحه برادرش شليک شد. گويا شوهرش به او اتهام زده بوده که ارتباط مشکوک تلفنی دارد، می رود با خانواده همسرش در ميان می گذارد و شهين را از خانه بيرون می کند. شهين به خانه پدر بر می گردد، بعد از هشت ماه شوهرش می‌آيد

و اظهار پشيمانی می کند و از او می خواهد که برگردد سر خانه و زندگی خود. يک فرزند پنج ساله هم داشتند که پيش پدرش بود. پس از اتهامی که به شهین زدند، شوهرش پرینت تماس‌های اور ا می‌گیرد و میفهمد که اشتباه کرده‌. به هرحال مرد می‌آيد و می گويد که من اشتباه کردم،

می خواستم فقط اورا اذيت کنم، خانواده هم از او تعهد می گيرند که اظهارات خودرا روی کاغذ تايپ کند و گويا می دهند به آخوند آن روستا که در حضور او امضاء کند. شهین از روز سه شنبه، بيست و پنجم تیرماه، بدون هماهنگی با برادرهای خود، تصميم می‌گيرد برود سر خانه و زندگی خود و می رود.

برادرها که میفهمند، میروند او را بيرون میکشند و شهین می رود خانه همسايه، از آنجا هم او را بيرون میبرند و به خانه پدری بر می‌گردانند. گويا يکی از برادرها، به نام انوشيروان، مسلح بوده و برادر ديگر نمی دانسته، در بين راه با دو گلوله شهين را به قتل می رساند، که چرا بی اجازه ما برگشتی

و رفتی خانه همسرت، ما که گفته بوديم حق نداری برگردی. ۲. شيدا زن ۱۶ ساله مريواني كه يك كودك ۲ ساله نيز داشـت در روز یازدهم مهر ۸۸ با ضربات چاقوي برادرش مهدي در خيابان جان سپرد. او كـه همسـري معتـاد داشت، در حال حرف زدن با مردي در خيابان توسط برادرش به قتل رسيد.

۳. سعيده دختر ۱۴ ساله بلوچستاني به دليل شك پدر به او، به وسيله پدر، برادر و دوستان برادرش سنگسار شد و به قتل رسيد. ۴. دلبر خسروي، دختر ۱۷ ساله‌ای در دهي نزديكي مريوان، به دليل داشتن قصـد طلاق از همسر ناخواسته و اجباري خود، توسط پدرش سر بريده شد. ۵. در لرستان ليلا به دليل سرباز

زدن از ازدواج اجباري بـا پسـر عمـويش مجبـور شد كه با پسر مورد علاقه‌اش فرار كند. وي بعد از دستگيري توسط برادران و پسر عمويش به درختي بسته و به آتش كشيده شد. ۶. در دزفول، جاسم كه خود داراي سه زن بـود دختـر ۱۵ ساله‌اش را بـه دليـل اينكه فكر ميكرد عمويش به او تجاوز كرده، سر بريد.

۷. باز در دزفول، مردي با سوءظن بـه همسـر دومـش و بـا ادعـاي اينكـه پسـرش متعلق به او نيست، سر وي و فرزند ۷ سالهاش را بريد. ۸. در تربت جام، مردي با همدستي برادر و پسـرعمويش، خـواهر جـوان خـود را كشـته و در چـاه مخروبـهاي دفـن كـرد. وي پـس از يـك مـاه بـا مراجعـه بـه كلانتري خود

را به پليس معرفـي كـرد و دليـل ايـن قتـل را بـي حیثیت شـدن خانواده‌اش اعلام نمود. ۹. در سقز شنو فرهادی بـه دليـل امتنـاع از ازدواج اجبـاري بـه دسـت بـرادرش كشته شد. ۱۰. فرشته نجاتي كه ۱۸ سال از شوهرش كوچكتر بود و به قصد طلاق به خانه پدرياش باز گشته بود، به اتهام رابطه با مردي

ديگـر و بـر اسـاس يـك اتهـام ثابت نشده توسط شوهرش سر بریده شد. ۱۱. زهرا دختر ۷ ساله اهوازي زماني كه مادرش بر سر اختلافي بـا شـوهرش پـد به همراه وي به منزل پدری‌اش ميرود، پس از بازگشت مورد سوءظن پدر خود قرار ميگيرد. پدر به زهراي ۷ ساله شك ميكنـد كـه شـايد زمـاني كه او در منزل

پدربزرگش بوده، مورد تجاوز دایی‌اش قرار گرفتـه باشـد. وی با اين سوءظن به دست پدر كشته ميشود. ۱۲. ۲۰ شهريور سال ۸۷ ، خديجه زن جوان آباداني قصـد داشـت از شـوهر معتـاد خود طلاق بگيرد. شوهرش به محض اطلاع از تصميم او با دو عموي خديجـه تماس ميگيرد و به آنهـا مـيگويـد خديجـه بـا مـرد

ديگـري رابطـه دارد. دو عموي خديجه، روزي كه وي به همـراه خـواهرش در خيابـان در حـال تـردد بودند، او را ميبينند. آنهـا خديجـه را بـه زور سـوار ماشـين خـود كـرده و بـه خارج از شهر ميبرند. سپس يكي از عموهـا دسـتان او را مـيگيـرد و عمـوي ديگر با كارد ميوه‌خوري شروع به بريدن گردن او

ميكند. خديجه، از اين جنايت جان سالم بدر برد. او ميگويد: هـر قـدر بـه عموهـايم التماس ميكردم، يكي از عموهايم فرياد ميزد بگو با كدام مـرد رابطـه داري كه شوهرت فهميده. وقتي بـه آنهـا مـيگفـتم: ايـن حـرف دروغ اسـت و مـن هميشه مطيع شوهرم بودم، او بيشتر فرياد ميكشيد. وقتي عمويم با

چاقوي ميوه‌خوري ذره ذره گلويم را ميبريد احساس ميكردم كه آرام آرام روح از بدنم خارج ميشـود، حتـي حنجـره و تارهـاي صـوتيام بريده شد ولي بدنم هنوز حس داشت تا شعاع یک متری خـون ريختـه شـده بود. بود. هنوز اندك جان و رمقي برايم بـاقي مانـده بـود. موبايـل خـواهرم را زيـر آستين لباسم به

محكمي نگهداشتم، وقتي عموهايم فكر كردند كه ديگر كارم تمام است. از من دور شدند. در اين فاصله با پدرم تماس گرفتم و ديگر هـيچ نفهمیدم. ۱۳. در فراشبند استان فارس، سوسن ۱۷ ساله در حالي كـه بـه پسـر ديگـري علاقـه داشت، مجبور به نـامزدي بـا پسـرعمويش شـده بـود. سوسـن بـا ايـن نـامزدي

مخالفت ميكند و به همـين دليـل پـدر و پسـرعمويش او را بـا چـادرش خفـه می‌کند. ۱۴. در گرگان مـردي بـه دليـل سـوءظن بـه همسـر ۲۸ ساله‌اش در جلـو چشـمان كودكش، با پاشيدن اسيد به روي همسرش او را به قتل ميرساند. اضافه کنید ...

۱۵. اسفند ۱۳۸۴ دختری به نام گلبهار در آتش سوزانده شد. ژیلا بنی‌یعقوب در گزارشی از او در یاس نو نوشت که گلبهار و پسرهمسایه با هم رابطه داشتند و صاحب یک بچه شده بودند. برادر، عمو و پسرعموهای او اول می‌خواستند با طناب گلبهار را دار بزنند اما او فرار کرده بود. در لحظه آخر برادرش

روی او بنزین می‌ریزد و یکی از پسرعموها کبریت می‌زند. بر اساس این گزارش کودک او را هم با سم کشته بودند.

۱۶. دی ماه ۱۳۹۴ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان منوجان در استان کرمان از قتل دختر جوانی بر اثر ضربات متعدد چاقو خبر دادند. به گفته مقام‌های قضایی قاتل که برادرناتنی دختر بود، با اسلحه به خانه رفته بود اما به دلیل آنکه نتوانسته بود اسلحه را به کار بیاندازد، با وارد کردن ۱۰ ضربه

چاقو خواهرش را "به طرز فجیعی" به قتل رسانده بود. انگیزه این مرد "مسایل خانوادگی و ناموسی" اعلام می‌شود. ۱۷. خردادماه ۱۳۹۵ در شهر خوی فیلمی در اینترنت منتشر شد که نشان می‌داد یک زن جوان روبه‌روی دانشکده پرستاری افتاده و مردی با تفنگ شکاری در خیابان راه می‌رود. به گفته مقام‌های

محلی پدر دختر بعد از شلیک دو گلوله مانع رسیدن نیروهای امدادی و نجات دخترش شده بود. حسین سیوانی‌ اصل، فرماندار وقت خوی خواسته بود که "بزرگنمایی" نشود. او گفته بود: "وقوع چنین اتفاقاتی اگرچه تلخ و دردناک است ولی این اتفاقات در تمام کشورهای پیشرفته نیز رخ می‌دهد لذا درج شایعات

در خصوص این قتل در سایت‌های خبری خوشایند نیست. ۱۸. آذرماه ۱۳۹۶ روزنامه شرق از قتل دختری به نام "ز" در روستای آباده در بخش لوداب کهگیلویه بویراحمد خبر داد. به گزارش این روزنامه و بر اساس روایت شاهدان، مزاحمت‌های پسر همسایه باعث خشم عمو و برادر ز شده بود. آنها که نگران "آبروی

خانواده" بودند پس از کتک زدن جوان هم‌روستایی، سراغ "ز" رفتند. برادر سر خواهرش را به دیوار کوبید در حالی که عمو هم شاهد قتل بود. ۱۹. ۲۷ خردادماه ۱۳۹۸، یک مرد ۳۹ ساله فرزندان دو برادر خود را در روستای تنگه در شهر آبادان در خوزستان کشت. در این جنایت دختر ۱۶ ساله با روسری خفه شد و

دختر ۲۷ ساله با ضربات چاقو به گردن به قتل رسید. به گفته فرمانده نیروی انتظامی آبادان، این مرد هنگام قتل دو برادرزاده خود، خانواده‌اش را در اتاق حبس کرده بود. دختر جوان‌تر به دلیل اختلاف با نامادری خود و دختری که فقط ۱۲ سال با عمویش اختلاف سن داشت، پس از مرگ پدر به خانه عمویشان

پناه برده بودند. عموی آنها بعدها در بازجویی انگیزه خود را مسائل ناموسی و خانوادگی اعلام کرد. ۲۰. سحر فاخری در مخالفت با ازدواج اجباری با پسرعمویش که برای وی ترتیب داده شده بود، زمانی که در منزل تنها بود با اسلجه شکاری اقدام به خودکشی کرده و جانش را از دست داد.

پیش از این محمد نوروزی‌نیا رییس آموزش و پرورش دیشموک که یکی از شهرهای دارای آمار بالا در خودکشی زنان استان کهگیلویه و بویراحمد است با اشاره به اینکه نرخ خودسوزی بین زنان منطقه بالاست “ازدواج‌های تحمیل شده” را از مهمترین دلایل خودسوزی دختران در این منطقه عنوان کرده بود.

۲۱. سارینا غفوری تنها ۲۵ سال داشت، اهل سنندج بود و دختری ۵ ساله داشت. سارینا خیاط بود و برای فروش کارهایش صفحه اینستاگرامی‌ای با تعداد پیگیری کنندگان زیاد داشت، این مساله به مذاق برادرش خوش نیامده بود. تصمیم سارینا برای ازدواج با مردی که دوستش داشت خون برادر را به جوش آورد.

سارینا غفوری که از نظر برادر مایه ننگ و آبروریزی بود پس از بی اثر بودن کتک‌ها و تهدید‌های برادر، به دست او کشته شد. برادر سارینا مانند سایر قاتلین خواهرکش به راحتی آب خوردن از قصاص نجات یافت.

۲۲. هوژان ۱۶ ساله و ساکن دیوان دره بود، بدن نحیفش زیر مشت و لگد‌های پدر طاقت نیاورد و پس از ۳ ماه کُما، مرد! یعنی به دست پدر کشته شد. گناه هوژان این بود که گفته بود: پدر من او را دوست دارم.

۲۳. زعفران محمدی اهل مریوان بود که بعد از طلاق قصد ازدواج با مرد دیگری را داشت. پدرش مخالف بود. زعفران به همراه مرد به خانه پدر آن مرد می‌رود. پدر مرد به پدر زعفران خبر می‌دهد که دخترش آنجاست. پدر زعفران او را با دستان خودش خفه می‌کند و جنازه‌اش را به وسط میدان روستا برده و به

همه اعلام می‌کند که  ببینید این منم که این لکه ننگ را پاک کردم. پدر زعفران قبل از ارتکاب به قتل مدام از طرف مردم مورد سرزنش بود که دخترت با یک مرد در ارتباط است.

۲۴. یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰، یک دختر نوجوان به دلیل انتشار تصاویر خود در فضای مجازی، با ضربات چاقو توسط برادرش به قتل رسید. پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، اعضای خانواده مقتول که از اتباع خارجی ساکن بندرعباس بودند، عنوان کردند دخترشان در یکی از محلات شهرستان در حال تردد بوده که توسط

دو جوان مورد حمله و اصابت چاقو قرارگرفته که در مسیر بیمارستان فوت و متوفی به سردخانه بیمارستان منتقل‌شده است”. در پی تحقیقات پلیس و بازجویی ها مشخص شد این دختر نوجوان توسط برادرش به قتل رسیده است. برادر این دختر طی بازجویی ها اظهار داشت: “بر سر فضای مجازی با خواهر نوجوانم درگیر

بودم و همیشه عصبانی می‌شدم که او همیشه در اینستاگرام حضور دارد و عکس هایش را در این فضای مجازی نشر می‌دهد، تا اینکه بر سر عصبانیت او را کشتم”.

۲۵. بیست و پنجم دی‌ماه سال جاری و درحالیکه سونیا در آرایشگاه مشغول به کار بوده است، توسط برادر و پسرعمویش و با توسل به زور به خارج از شهر منتقل شده و در نتیجه ضرب‌ و شتم و خفگی به قتل می‌رسد و جسدش در همان‌جا مخفی می‌شود.  مادر سونیا در پی بی‌خبری از وضعیت دخترش علیه اعضای

خانواده پدری سونیا اعلام شکایت می‌کند و متعاقبا برادر ۱۹ ساله و پسرعموی‌ سونیا از سوی اداره آگاهی سردشت بازداشت و به قتل سونیا و دفن جسد وی در کنار سد سردشت اعتراف می‌کنند.

دست و پاهای سونیا قبل از مرگ بسته شده بودند و آثار سرخ‌شدگی و ساییدگی دور مچ‌ دست و پاها مشهود بوده است. طرف سمت چپ سر سونیا پارگی به طول cm 5 و عرض  cm1تا2 داشته به گونه‌ای که استخوان جمجمه مشهود بوده و ساییدگی بطول و عرض نیم cm در طرف راست سر وجود داشته که ناشی از

برخورد جسم سخت بوده است. بر روی زبان وی اثر گازگرفتگی مشهود بوده است. آثار خفگی و کبودی بر روی گردن سونیا با ساییدگی نیم cm نمایان بوده است. آثار کبودی و ساییدگی بر روی کمر، ران راست و چپ، زانو و قوزک پاها نیز وجود داشته است.

۲۶. ۱۲ آذر ۱۴۰۰، یک زن با هویت ” سحر رضایی اهل روستای باباریز از توابع سنندج(سنه) به دلایل تعصبات ناموسی توسط برادرهایش به قتل رسید. لازم به ذکر است که جسد نامبرده بدون برگزاری مراسم به خاک سپرده شد.ه است. سحر رضایی۳۳ ساله، دارای دو فرزند بود و شوهرش ۲ سال پیش فوت کرده.

یک‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰، سارا پیرزادی توسط پسر عمویش با هویت آرمان پیرزادی به قتل رسید. آرمان پیرزادی دختر عمویش را دوست داشته و به دلیل هر آنچە کە احساس مالکیت بە وی گفتە میشود، پس ازدواج سارا با فرد دیگری با هویت “میلاد جلالی” ۲۵ ساله به منزل آنها مراجعە و با شلیک پنج گلوله

سارا را به قتل رسانده و همسر و برادر همسرش  را نیز زخمی کرده‌ است. آرمان پیرزادی ۲۳ ساله پس از به قتل رساندن دخترعمویش به منزل خودشان بازگشتە و خود را حلق‌آویز کرده است.

۲۷. فائزه ملکی دختر ۲۲ ساله اهل روستای کور کوره از توابع سنندج که به دست پدرش به اتش کشیده شد در روز یک شنبه  ۱۱مهر ماه ۱۴۰۰ فوت کرد .فائزه چندی پیش طلاق گرفته بود و در این مدت با یک نفر اشنا شده بود و قصد ازدواج داشتند که با مخالفت خانواده پسر مواجه شدند و بعد این ماجراها عکس دو

نفری فائزه به دست پدرش میرسد که این باعث می شود پدر فائزه او را به اتش بکشد. ۲۸. جسد سوخته یک زن جوان اهل سقز با هویت «نگین شیخی» ۲۶ ساله در جاده سنندج به سقز توسط ماموران کشف شد. نگین مدرک کارشناسی حقوق داشت و در یک دفتر وکالت کار می‌کرد. او و نامزدش «کیومرث ضرغامی»

که از اقوام او بود به سفر رفته بودند که کیومرث به خواهر نگین زنگ می‌زند و می‌گوید نگین را به قتل رسانده است. کیومرث جسد «گل لاله» را با ۴ لیتر بنزین سوزانده و آن را پنهان کرده بود.

۲۹. ٢٣ ام مهر ماه شهروند زن سنندجی توسط همسر خود در همدان به قتل رسید. هویت این شهروند زن (لیلا شکیبا) احراز، و نامبرده از سوی همسرش با نام (بهرام بختیاری) اهل شهرستان همدان، با ضربات متعدد چاقو به طرز فجیعی به قتل رسیده است.

۳۰. عاطفه نوجوان هفده ساله کنگاوری در سوم خرداد ۹۳ ماه با ضربات چاقوی پدرش به قتل رسید. پدر عاطفه در حین اعتراف به قتل گفت «نتوانستم دیگر تاب بیاورم، کنترلم را از دست دادم، فشار روحی و ترس از بی آبرویی باعث شد که تصمیم بگیرم دخترم را بکشم. با ضربات چاقو به بدنش زدم. قصد داشتم که

با روسری که دور گردنش پچیده بودم خفه اش کنم که با همان ضربات چاقو جانش را از دست داد». ۳۱. درست پنج روز قبل از قتل عاطفه دو دختر جوان دیگر به دست پدرشان در تربت جام خراسان رضوی به قتل رسیده بودند. ماجرا باز هم از این قرار بود که پدری دیگر از دست آبروریزی‌های دخترانش خسته شده بود

۳۲. در چهارم تیر ماه ۹۲ دنیا دانشجوی دختر دیگری بود که قربانی حفظ آبروی خانواده شد. این بار در پرونده قتل او، برادرانش نیز همدست پدر بودند.

۳۳. چهارشنبه، پانزدهم بهمن‌ماه ۹۹، یک زن جوان ٢٨ ساله، اهل  روستای"گنگچین" از توابع صومای برادوست ارومیه، به نام "عشرت نیکخویی"، فرزند جمشید، با انگیزه "ناموسی" توسط پسرعموهایش با بنزین به آتش کشیده شد و جان خود را از دست داد. این قتل خشونت‌بار تحت عنوان "حفظ ناموس" و در پی

انتشار یک فیلم از رابطه "عشرت" با یک مرد متأهل به نام "زبید" انجام گرفته است. این فیلم توسط فردی به نام "روشن.ج"، فرزند فاضل، اهل روستای "سین‌آباد"  انتشار یافته که بصورت مخفیانه گرفته شده بود. "روشن" به‌دنبال ضبط این فیلم از "عشرت" تقاضای رابطه می‌کند که با مخالفت روبرو می‌شود

و همچنین از "زبید" ضمن دریافت ٢٠ ملیون تومان، تقاضای خودروی "پرشیا" وی را می‌کند که با مخالفت روبه‌رو شده و سپس اقدام به انتشار این فیلم می‌کند.

۳۴. ۲۷ اسفند ۹۴ زنی ۳۵ ساله به مریم توسط شوهرش به خاطر عضویت در شبکه های مجازی همسرش سیاوش ۴۰ ساله خفه شد. محل وقوع جنایت: تهران محدوده هفت چنار

صبا سلیمی بروجنی، توسط دوست‌پسرش که‌ قرار بود با هم‌ ازدواج کنن اما خانواده موافقت نکردن، توی کرمانشاه کشته شد. صورتش با سنگ له شده بود و لای پتو پیچیده شده بود و توی بیابون‌ پیداش کردن. صورتش در حدی له بود که قابل شناسایی نبود. دوست‌پسرش خفه‌ش کرده بود.

بهمن ۹۴ تهران ، محدوده بلوار کردستان حمیده ۳۶ ساله توسط نامزدش فرهاد ۴۲ ساله خفه و بعد مثله شد.

سال ۸۱ تو یکی از روستاهای پلدختر: دختری چند روز با رفقای پسرش رفته بود مسافرت‌. وقتی که برگشت باباش تو خواب با تبر دو نیمش کرد. بعد هم پدره تبرئه شد و... همه‌ی مردهای اون محله غیرت پدر رو تحسین میکردن

۳۸. دو سال قبل از همسرم جدا شدم و چون جا و مکانی نداشتم به صورت پاره وقت و شبانه در مسافرخانه کار می کردم تا این که یک شب «م - ع» به مسافرخانه آمد و از من جایی خواست تا شب را به صبح برساند.او سپس قصه تلخ زندگی اش را برایم بازگو کرد که پولی برای مخارج زندگی ندارد و با سختی روزگارش

را می گذراند . به همین دلیل رابطه احساسی بین ما شکل گرفت تا این که من او را به باغی در اطراف روستای «زشک» بردم. آن جا وقتی هوس بر من غلبه کرد از او خواستم تا ارتباط نامشروع برقرار کنیم ولی آن زن به شدت مخالفت و به بهانه بارداری در برابر خواسته ام مقاومت کرد . من هم که در آن شرایط

هوس آلود قرار گرفته بودم به اصرارهایم ادامه دادم تا این که بالاخره به من فحاشی کرد. در این هنگام دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم و از شدت عصبانیت روسری اش را دور گلویش پیچیدم تا سروصدا نکند چرا که می ترسیدم رهگذران یا افراد دیگری متوجه ماجرا شوند ولی بعد از چند دقیقه فهمیدم که

او هنوز جان دارد و نفس می کشد از ترس این که ماجرا لو برود و من شناسایی شوم سنگی را برداشتم و با آن به قدری به سر و گیجگاهش زدم که مغزش بیرون ریخت. بعد هم مدارک و گوشی تلفن او را برداشتم و با اتوبوس به مشهد بازگشتم. زن باردار ......

۳۹. دختر ۱۲ ساله‌ای به نام آریانا در شهرستان شاهرود به دست پدر ۳۵ ساله‌اش به قتل رسید و سپس قاتل بعد از این جنایت هولناک خود را حلق‌آویز کرد و به زندگی اش پایان داد.وی توضیح داد: ساعت ۱۲:۱۳ روز یک شنبه در تماس مردمی با پلیس ۱۱۰ مبنی بر یک مورد فوریت‌ پلیسی در خیابان ۲۲ بهمن

شاهرود، ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

۴۰. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گیلان چهارشنبه اعلام کرد که دختر ۱۸ ساله‌ای که بر اثر به آتش کشیدن خانه توسط برادرش دچار جراحات و سوختگی شدید شده بود، جان خود را از دست داده است. به گزارش ایرنا، سرهنگ مجید رسول زاده فرساد در خصوص جزئیات این رویداد گفته است: « برادر

این دختر ساکن محله سلیمانداراب شهر رشت با ازدواج او با مرد مورد علاقه اش مخالف بود اما وقتی در جلوگیری از این ازدواج موفق نشد در اقدامی نسنجیده، خانه پدری را به آتش کشید که در این حادثه خواهر و مرد مورد علاقه‌ وی دچار سوختگی شده و به بیمارستان ولایت رشت منتقل شدند.»

۴۱. در صد کیلومتری شمال مرکز استان کرمان، پیکر بی جان دختر اهل افغانستان از چاهی با عمق ۱۲۰ متر در کمربندی نزدیکی دانشگاه کار این شهرستان بیرون کشیده شد. ایمان شهسواری دادستان رفسنجان در تشریح جزییات این رویداد اعلام کرد: تحقیقات محلی پلیس از اردوگاه اتباع بیگانه افغان نیز به

منظور روشن شدن ابعاد و علّت این قتل آغاز شده است. وی توضیح داد: براساس شواهد و مستندات موجود به نظر می رسد هنگام بیرون کشیدن پیکر مقتوله حدود ۲۴ ساعت از قتل گذشته بوده ولی پزشک قانونی زمان دقیق قتل را باید اعلام کند.

شهسواری با بیان اینکه به احتمال قوی علّت قتل، ناموسی بوده است اظهار داشت: بررسی های پزشکی قانونی  مشخص می کند قتل قبل از انداختن مرحومه به چاه اتفاق رخ داده یا خیر.

۴۲. یک دختر ۱۶ ساله کرمانشاهی به «دلایل ناموسی» توسط پدرش با ضربات متعدد چاقو کشته شد. به گزارش سایت حقوق بشری هه‌نگاو، قتل این دختر نوجوان که هویت او «شکیبا بختیار» اعلام شده، روز یک‌شنبه، ۱۳ تیر رخ داده است. بر اساس این گزارش، پدر این دختر به بهانه «بازگشت دیرهنگام او از بازار»

پس از ضرب و شتم شدید، با ضربات متعدد چاقو او را به قتل رسانده است.

۴۳. سمیه فتحی، زن ۱۸ ساله‌ای در کرمانشاه به دلیل آنچه «مسائل ناموسی» خوانده شده، به دست پدر، برادر و دیگر اعضای خانوادەاش بە قتل رسیدە است.  به نوشته این سازمان، او متاهل و حامله بوده و روز پنج شنبە ٢٩ خرداد با خوراندن قرص برنج جان خود را از دست داده است. بر اساس این گزارش، قتل

او بە دلیل «مسائل ناموسی» و اتهام «ارتباط با یک پسر جوان» رخ داده است. هه‌نگاو اعلام کرد که خانوادە سمیە مراسم ختم برگزار نکردە و «هیچ یک از قاتلین نیز بازداشت نشدەاند».

۴۴. رومینا رومینا رومینا ... آگهی ترحیم رومینای سیزده ساله حدیث کوتاه اما کاملی بود از آنچه در تمام روایت‌های اینگونه قتل‌ها رخ می‌دهد؛ نام قاتل (پدر مقتول) بر پیشانی آگهی ترحیم به عنوان "صاحب عزا" حک شده است. طبق قوانین اسلامی، پدر، خود را "صاحب" فرزندش می‌داند، و همین برداشت

هم، می‌تواند توجیهی شود که پدر بی‌واهمه از قانون، خود را مجاز به نابودی "دارایی‌اش" بداند.

۴۵. پاییز سال ۹۰ مردی میانسال سه دختر نوجوانش را در اطراف یکی از روستا‌های تختگاه کرمانشاه با شلیک گلوله به قتل رساند. این در حالی بود که یکی از دختران هنگام وقوع حادثه در حال فیلمبرداری از صحنه تفریحی بود که پدر برای اجرای نقشه شوم خود برای دخترانش تدارک دیده بود. کلیپ ۳۸

ثانیه‌ای که یکی از دختر‌ها به نام ماهتاب با گوشی تلفن همراهش گرفته بود؛ در این کلیپ دیده می‌شد که پدر کنار یک نیسان آبی نشسته است و اسلحه‌ای در دست دارد. پدر از دختر کوچکترش می‌خواهد سنگی را در فاصله‌ای دور بگذارد تا به آن شلیک کند. دختر دیگرش هم همان حوالی مشغول گشت زدن است

و دختر بزرگتر دارد از صحنه بازی خواهرانش فیلم می‌گیرد. دخترک به درخواست پدر، سنگی پیدا می‌کند و کمی دورتر آن را روی زمین می‌گذارد، اما یکدفعه شلیک‌های مرگبار پدر به جای اینکه سمت سنگ روانه شود نصیب مهسا می‌شود. پدر از جا بلند شد و دنبال لادن پشت نیسان آبی رفت و

و او را هم از پا در آورد و بعد هم گلوله‌های مرگ نثار ماهتاب شد. متهم بعد از اقدام جنون‌آمیز خود پا به فرار گذاشت، اما مدتی بعد دستگیر شد و به قتل فرزندان خود اعتراف کرد. او قبل از قتل نیز به اتهام قاچاق به حبس محکوم شده بود، اما چند روز مانده به عروسی دخترش، ماهتاب؛ از زندان

مرخصی گرفت تا در جشن دخترش شرکت کند. برادر متهم در این باره گفت: «روحیه برادرم به هم ریخته بود و فکر می‌کرد وقتی بعد از مرخصی به زندان بازگردد، آینده بچه‌هایش در نبود او خراب می‌شود. همسر برادرم هم او را ترک کرده بود و این موضوع ناراحتی او را تشدید می‌کرد.

او در اعترافاتش گفته بود که زندگی را برای خودم تمام شده می‌دیدم و نمی‌خواستم بچه هایم در نبود من تباه شوند برای همین آن‌ها را به بهانه گردش به بیابان‌های اطراف روستای تختگاه برده و با شلیک گلوله هر سه آن‌ها را کشت.» متهم بعد از اینکه در دادگاه کیفری کرمانشاه محاکمه شد، به اتهام

قتل سه فرزندش به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شده بود.

۴۶.

۴۷.

۴۸.

۴۹.

۵۰. هاجره، اهل شهری در ۶۵ کیلومتریِ سراوان بود. در ۱۶ سالگی دیگه بهش اجازه‌ی ادامه تحصیل ندادن و به اجبار ازدواج کرد. او یک پسر دو ساله داشت زمانی که به دست همسرش کشته شد. بارها از اینکه شوهرش اذیت‌اش میکنه به خونواده‌ش شکایت کرده بود اما کسی گوشش بدهکار نبود. تا اینکه در

روز آخر شوهرش کشون کشون هاجره رو از خونه میبره بیرون و بعد از چند ساعت جسد نیمه جونش رو دم در بیمارستان رها میکنه. پرستار میگفت: سر هاجره پر از تیغ و خار بود، دستگاه گوارش با اسید سوزانده شده بود و هاجره به سختی نفس میکشید. بازوهایش له شده بود و بعد از مدتی تموم کرد.

انگار که اسید به زور وارد دهان هاجره شده بود و استخوان‌های بدنش خورد شده بودند.

۵۱.

۵۲.

۵۳.

۵۴. ۹ سال قبل بود که یک بار دیگر دعوای زن و شوهری بین لیلا و خدابخش اوج گرفت. این اولین بار نبود که لیلا از شوهرش کتک می خورد و همیشه ماجرای این دعواها در چهاردیواری خانه اش مدفون شده بود. لابد دلش می خواست زندگی اش را به خاطر دو فرزندش هم که شده حفظ کند. اما این بار ماجرا با

همیشه فرق داشت و یکدفعه خدابخش، تبر را برداشت و به صورت لیلا کوبید. برادر لیلا در گفتگو با رکنا درباره دعوای 9 سال قبل لیلا و خدابخش گفت:«همسر لیلا اجازه نمی داد او به خانه پدرم و یا خواهر و برادرهایم برود. لیلا از مشکلاتش با خدابخش چیزی به ما نگفته بود که با او برخورد بدی نکنیم

اما بعدا گفت که مشکلاتی با خدابخش بر سر همین اختلافات خانوادگی داشته که باعث می شد گهگاه بحث شان بالا بگیرد. بالاخره یک روز وقتی باز هم دعوایشان شده بود خدابخش جلوی چشم فرزندان لیلا که آن موقع خردسال بودند با تبر به صورت لیلا کوبیده بود و حال لیلا به قدری وخیم بود که نزدیک یک

ماه در کما بود و بعد استخوان صورتش آسیب دید و در صورتش پلاتین گذاشتند. تمام دندان های لیلا هم خرد شده بود.» خداییش به مرخصی آمد و وقتی از اخذ رضایت همسرش برای بخشیدن دیه و مهریه ناامید شد، در ایام مرخصی زندان او را به ضرب گلوله به قتل رساند.

۵۵.

۵۶. دوشنبە هفدهم آذرماە، رئیس دادگاه عمومی بخش موسیان و دشت عباس از توابع دهلران اعلام کرد؛ اختلافات خانوادگی منجر بە قتل زن مجرد از یک خانوادەای دهلرانی شدە است.  این زن ۲۲ ساله، اهل روستای ذوالفقار واقع در بخش دشت عباس، بە دلیل اختلافات خانوادگی، توسط برادرش کشتە شد.

۵۷. نهم آذرماە، سرگل حبیبی، ٣١ سالە، اهل سنندج، متأهل و مادر دو فرزند بە بهانە "ناموس" با ضربات متعدد چاقو توسط برادرانش بە قتل رسید.

۵۸. لیدا احمدزاده دختر ۱۸ ساله اهل داره له‌کی مهاباد به دلیل داشتن ارتباط با دوست‌پسرش کشته شد. پدر لیدا که از رابطه دخترش مطلع شده از رفتن او به مدرسه جلوگیری کرده و با سلاح شکاری لیدا را به قتل رسانده است.

۵۹. مبینا ۱۴ ساله اهل لرستان در ۸ شهریور ۱۴۰۰ توسط شوهر آخوند خود به بهانه خیانت، با روسری خفه می‌شود. آخوند قاتل ابتدا گفت مبینا خودکشی کرده است اما سپس به قتلش اعتراف کرد.

۶۰. #فاطمه_برحی در آبادان بعد از اینکه از خوردن سم به دست پدرش جان سالم بدر برد با چاقوی همسرش به سرش بریده شد.همسرش بعد چندماه با رضایت خانواده فاطمه آزاد شد

۶۱. آرزو الفتی روز چهارشنبه ۱۲ آبان‌ماه در حالی که با خواهر خود در اتومبیل بوده، هدف حمله اتومبیل پسرعمویش قرار گرفته و پس از واژگون شدن خودرو، در دم جان می‌سپارد. خواهر خانم الفتی نیز به شدت مجروح شده و در کما بود. که آرزو پس از رد کردن درخواست ازدواج پسر عمویش با نام امیر که ۳۸

سال سن دارد، مورد این حمله قرار گرفته است.«قاتل پس از آنکه اتومبیل آرزو را واژگون کرده جسد او را از اتومبیل بیرون کشیده و سه گلوله به صورت مستقیم بە سر او نیز شلیک کرده است.

۶۲. در تاریخ بیست وششم تیر ماه، زنی در تهران توسط همسر خود به قتل رسید. پرنگ قاضی فوق لیسانس زبان انگلیسی، توسط همسرش محمد اسماعیلی به قتل رسید.

۶۳. پریسا اسکندرلو در قزوین برای فرار از ازدواج اجباری خودش رو از پل عابر پیاده پرت کرد.

۶۴. دنیا نوذری دختر ۱۸ ساله در مريوان برای فرار از كتك روزانه پدر و ازدواج اجباری، نیمه شب ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ در دومین اقدام به خودکشی با قرص برنج به زندگی خود خاتمه داد.

۶۵. عموش با اسلحه کشت‌اش تا عاشقی از سرش بپره. لیلا تمیمی بود، اهل سربندر.

۶۶. فاطمه رسولی اهل روستای “قوریشکاک” ماکو، مادر پنج فرزند دختر ، پس از آنکه جنسیت فرزند ششم وی در پی انجام سونوگرافی دختر تشخیص داده شد، توسط همسرش با دست و پای بسته به آتش کشیده شد. فاطمه به اثر سوختگی شدید در یکی از مراکز درمانی ارومیه جانش را از دست داد.

۶۷. پدر آسیه حاصلی در مورد مرگ هولناک فرزندش می‌گوید: «هفت فرزند دارم که آسیه فرزند چهارم من بود. مرداد ماه سال قبل ازدواج کرد، اما از چند ماه قبل اختلاف شدید با شوهرش پیدا کرد. علی اعتیاد داشت و به هر بهانه‌ای آسیه را به باد کتک می‌گرفت.»

پدر آسیه در مورد روز حادثه گفت: «روز حادثه آسیه با پای پیاده و چشم گریان به خانه ما آمد. خانه ما حدود یک کیلومتر تا خانه آسیه فاصله داشت. اما دخترم این مسافت را پیاده آمده بود. آن روز آسیه به من گفت که از دست این مرد خسته شده ام. می‌گفت علی هر روز و هر شب سر هر بهانه‌ای با من کتک

کاری و دعوا می‌کند. به او گفتم تو در خانه بمان تا از طریق قانونی برای جدا شدنت از علی اقدام کنم. اما نیم ساعت نگذشته بود که علی با عصبانیت مقابل خانه ما آمد و با خشم به آسیه گفت بیا بیرون! بعد هم دخترم را با خود برد. روز بعد فهمیدم دخترم در بیمارستان بستری شد که جریان بستری شدنش

را هم پرستاران بیمارستان به من اعلام کردند و خود علی به ما اطلاع نداد.» پدر آسیه در ادامه گفت: «وقتی بالای سر دخترم رسیدم خیلی بی حال بود. اما مستقیم به خودم گفت که شوهرش با مشت به گردنش زده است. وقتی این را به من گفت چند پرستار هم بالای سرش بودند.

بعد دخترم به کما رفت و چند روز بعد هم از دنیا رفت.» پدر آسیه حاصلی در آخر با بغض گفت: «دخترم بار‌ها کتک خورده بود و من مطمئنم آن روز بعد از اینکه از خانه ما رفت باز هم مورد ضرب و جرح از سوی علی قرار گرفت. دخترم مدتی به خاطر علاقه به شوهرش و آبروداری زندگی با او را تحمل کرد. حالا

علی بازداشت شده، اما ادعا می‌کند که آسیه از ارتفاع پرتاب شده است و این بلا سرش آمده است. اگر دختر من از ارتفاع سقوط کرده چرا هیچ آثار شکستگی یا کوفتگی دیگری نداشت؟ او قبلا هم گفته بود که شوهرش به گردنش مشت زده و گردن درد داشت.» آسیه حاصلی تا سوم دبیرستان درس خوانده بود و وقتی از

پدرش سوال کردیم چرا دخترت را به عقد مرد معتاد بیکاری درآوردی که قبلا ازدواج کرده و سه فرزند داشت؛ پدر آسیه گفت: «نمی دانم! شاید من اشتباه کردم!»

۶۸. علی محمد عوض عرسان، ۶۰ ساله و اردنی‌الاصل در نوامبر ۲۰۱۲ به دلیل اینکه دخترش به مسیحیت گرویده و به تشویق دوست ایرانی‌اش با مردی مسیحی ازدواج کرده بود، دختر ایرانی و دامادش را کشت. او برنامه‌ریزی کرده بود 5 نفر از جمله دخترش را بکشد.

گلاره باقرزاده، دانشجوی فناوری ژنتيک مولکولی در دانشگاه پزشکی تگزاس و دوست صمیمی دختر آقای عرسان در پیوستن او به مسیحیت نقش داشته و او را با ازدواج با مردی مسیحی تشویق کرده بود.

۶۹.

۷۰. ۲۰ دی ۹۹ نیز یکی از ایرانیان پناهجو در شهر دنیزلی ترکیه، به قتل متهم شد. «شایان» در اعترافات خود گفت که در هنگام عصبانیت، گلوی دوست‌دختر خود را برای زمانی طولانی فشار داده و او جان باخته است.Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...