Paraklētos

Paraklētos

05-04-2021

18:15

Yarın Ahirzaman Peygamberi Hz.Muhammed'in (sav) Tevrat ve İncildeki tebşiratına bakalım mı?

"Onlar, yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resule, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O, onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır.

Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura (Kur'an'a) uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir." (Araf, 157)

Kur'an-ı Kerîm'de bildirildiği üzere, Hatem-ül Enbiya olan Hz.Muhammed (sav) Ehl-i Kitab'ın kutsal metinlerinde tanınacak şekilde vasıflarıyla bulunmaktaydı. Ayetin anlamı açıktır: Bugün Tevrat ve İncil'de Hz.Peygamberimize (sav) referanslar mevcuttur.

Tevrat ve İnciller bugün bile değişim işleminden geçseler de, sadece Hz.Peygamberimizin (sav) gelişiyle açıklanabilecek ve mana kazacak ayetler bakidir. Tahrif edilmiş hallerinde bu kadar bilgi varsa, asılları ne kadar bilgi ihtiva ediyordu acaba?

Şimdi uzatmadan bu tebşirata geçelim. Tesniye, 33:1-2'te Hz.Musa'nın (as) okuduğu bir dua vardır. Bu duada ilginç olan Rabbin (sözcülerinin) gelişi sırasıyla tebliğ yerlerine göre Hz.Musa (as), H.İsa (as) ve Hz.Muhammed'e (sav) işaret etmektedir.

Benzer anlatım tarzı Tîn suresinde de vardır. Enbiyaya (asm) memleketleri ile işaret edilir. -Sina dağı Tevrat'ın indiği Hz.Musa'ya (as) -Seir, Filistin Hz.İsa'ya (as) -Paran ise Tevrat'a göre (Tekvin 21:21) Hz.İsmail'in (as) yaşadığı Mekke'ye yani Hz.Muhammed'e (sav) işarettir.

Ayetlere dikkat edilirse son kısımda Mekke'nin fethindeki 10.000 Sahabeye (r.anhum) ve kor gibi yanan ilahi bir Ferman'a yani Kur'an-ı Kerîm'e işaret edilmiştir. Ashab-ı Kiram'ın da (r.anhum) Hz.Muhammed'in sav dizinin dibinde olacağı ve onu adım adım takip edeceği bildiriliyor.

Burada birşeyden daha bahsetmeden geçemeyeceğim. Eski Mısır'ın Aton dininin ihyacısı olan Akhen-Aton adeta bu ayeti duymuş gibidir. O mevcut dinine tevhid öğelerini eklemiş ve Rabbine Aton demiştir. Onu doğan Güneşle bağdaştırması Tevrat ayetlerini hatırlatır.

Aton ile İbranice Adon yani Rabb arasında çok yakın bir bağlantı olduğu açıktır. Akhen-Aton bu tebşirattan haberdar gibidir..

İşaya Nebi (as) MÖ. 8.y.y. yaşamış bir peygamberdir. Onun Hz.Resulullah'a (sav) dair çok müjdesi vardır. Bunlardan birisi İşaya 42. baptadır.

Buradaki Müjde çok özeldir. Zira burada İşaya Nebi, Hz.Resulullah'tan (sav) vasıfları ile ve baba adı ile bahseder. Ayetleri okuyalım:

İlk ayette geçen anahta kelimelere bakın: İŞTE, kendisine destek olduğum kulum; canımın kendisinden razı olduğu seçme kulum 1. Kulum (עַבְדִּי֙) Abdî (Muhammed bin Abdullah sav) 2. Seçilmiş.(בְּחִירִ֖י) Bıhirî (Mustafa) 3. Razı olduğum/Sevidiğim.(רָצְתָ֣ה) Ratzıtah (Habibullah)

Ruhumu onun üzerine koydum: Hz.Cebrail (as) açık referanstır. Zira o Kur'an-ı Kerîm'i getiren melektir. Diğer Ayetlere bakarsanız, Hz.Resulullah'ın (sav) şefkatini, Kur'an-ı Kerîm'in alemlere Nur olduğunu, Hz.Resulullah'ın El Emin olduğunu (Seni doğrulukla çağırdım derken)

Allahuteala'nın putlara müsade etmeyeceğini, Adaların yeni bir ilahi söyleyeceğini (Kur'an-ı Kerîm), Kedar (Mekke bölgesinin) Hamd ile seslerini yükselteceğini görürsünüz.

İşin ilginç tarafı Ölü Deniz yazmalarında bulunan İşaya 42:1'i içeren parşömende elinden tutulan ETMAK kelimesi (אֶתְמָךְ) aslında Ahmed (אחמד) olsa gerektir. AHMED ve ETMAK kelimelerinin yazılışına bakın.

İşaya Nebi'nin (as) tebşiratı bu kadar değildir. Siyer kitaplarında Levililer kökenli 3 Yahudi kabilesinin (Beni Kurayza, Beni Nadir ve Beni Kaynuka) bir kaç asır önce Yesrib'e gelip, Medine'yi şehre çevirdiğini ve Ahir zaman peygamberini (sav) beklediğini kayıtlıdır.

Yahudiler bunu neye istinaden yaptılar, İşaya'da bulabiliyoruz. Çünkü Mekke'den Medine'ye göçü İşaya kitabı yazmıştır.

Kedar ve Tema, Hz.İsmail'in (as) 12 oğlundan ikisidir.

İşaya'daki ayetlerine Arap ili üzerine yük diye başlar. Yük, Haham literatüründe vahiydir. Zira vahyin ağırlığından develer dahi çöker. Bundan başka: -Tema'ya hicretten, -Paran'ın okçularından, -Medine'nin Ensarından (r.anhum), -Mekke'nin fethinden bahsedilmiştir.

Devam edecek inşaallah.

İşaya 28, Parça parça gelen vahiy ve ilahi emirlerden bahseder. Bu ilahi emirler yabancı bir dilde (Yani İbranice olmayacak) ve onları hemen hıfzetmeye çalışan biri tarafından alınacaktır.

Bu bize Kıyamet suresi 16. ayeti anlatır. Orada Hz.Resulullah (sav) Efendimizin ayetleri ezber için diliyle hemen tekrar etmeye gayreti görülür: "Onu acele (kavrayıp ezber) etmek için (Cebrâîl vahyi iyice bitirmeden) dilini onunla depretme."

Tevrat'ın Tesniye kitabına tekrar dönelim. Orada Allahuteala'ya atfedilen ayetlerde İsrailoğullarının kardeşleri arasından çıkacak bir Nebi'nin (sav) haberi verilmektedir.

Gelecek olan Nebi'nin (sav) özellikleri Hz.Musa'ya (as) o kadar benzer ki.. -İkisi de 40 yaşında kitap verilen Peygamber olmuştur. -İkisi de kavminin putlarıyla zorluklar yaşamıştır. -İkisi de tevhid topluluğu kurmuştur. -İkisi de evlenip aile kurmuştur.

Bu örnekler çoğaltılabilir. Ayetlerde geçen kardeşleri arasından ifadesi İsmailoğullarını kastetmektedir. Zira İsrailoğulları kastedilseydi kardeşlerinin değil kendi aralarından denirdi.

Ayetlerin İbranicesi gerçekten ilgiye şayandır. Çünkü İSMİM'le kelimesinin İbranicesi BİŞMÎ (בִּשְׁמִ֑י) dir. Her ayet Besmele ile başlar.

Neşideler Neşidesinde Hz.Süleyman'a (as) atfedilen sözler şöyledir: "Ağzı tatlılıktır. Onun herşeyi beni hayran bırakır. Bu benim sevdiğim ve dostumdur. Ey Kudüs'ün kızları!" Ayetlerin İbranicesinde geçen özel isim Mahamad'dır ve çevrilmemesi gerekirdi. O Mahamadd'îm'dir.

Haham Akiba şöyle dedi: "Tanrı, İsrail'deki herhangi bir adamın Neşideler Neşidesi'nin kutsal olduğuna itiraz etmesini yasakladı. Tüm dünya, Neşideler Neşidesinin İsrail'e verildiği güne değmez, Çünkü tüm Yazılar kutsaldır ve NEŞİDELER NEŞİDESİ EN kutsaldır. (Mişnah Yadaim3:5)

İncildeki Parakletos/Hz.Ahmed (sav) peygambere çok uzun bir bilgiselle değindiğim için onu burada paylaşacağım. Parakletos ne işitirse onu tebliğ edecek Peygamberdir. Bu onun ÜMMİ olmasına işarettir.

Luka İncilinde Meleklerin ilahisi şöyle veriliyor: Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun, Yeryüzünde O’nun hoşnut kaldığı insanlara Esenlik olsun!” dediler

Müslüman olan merhum Abdülehad Davud bu ilahiyi Arapçaya şöyle çevirmiş: "En yücelerde Allah'a Hamd, Yeryüzü için İslam, İnsanlık için Ahmed gelsin."Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...