Hikmet Saroğlu

Hikmet Saroğlu

29-08-2019

22:13

Çay içmek için İtalya Sefareti'ne giden Rus sefirinin yarım saat sonra geri döndüğü. 2 Ocak 1900

Beyrud'da İtalya vatandaşı tüccar Dalema Viko'yo gelen eşyalar arasında çıkan revolverlere el konulduğu. 15 Ocak 1900

Tüccardan İtalya tebasından Valmandiko namına gelen eşya arasında zuhur eden iki yüz yirmi dokuz aded revolverin zabt ve müsadere olunduğu. (Tophane) 16 Ocak 1900

Mondros Limanı'na gelen İtalyan beylik vapurundan birkaç zabitin, dağları gezmek üzere harice çıkmak hakkındaki teşebbüslerinin bertaraf edildiği. 6 Şubat 1900

Padişaha kızıl sultan ve evhamlı olma gibi yakıştırmalarla hakaret eden Daily Chronicle gazetesinin yayınladığı makalenin kaynağının tahkiki.Daily Chronicle gazetesinde Türkiye'de kargaşaya dair "Sultan'ın Danışmanları" başlıkları altında çıkan yazılar. 7 Kasım 1901

1909 yılı başı ve daha önceki yıllarda devletin arşivlerinde, makedon terorist sandanski (şaki,şerir) yazarken, Nasıl oluyorda Ekim 1909’da “terorist sandanski” “sandanski efendi” oluyor ve “devletten” para alıyor.!! Suratlarına çarpın bu gerçekleri kendilerine tarihçi diyenlere.

İtalya'dan Makedonya'ya gidecek bir gönüllü müfrezesine iltihak arzusunda bulunanların hanesine gelip isimlerini kayd ettirmelerini ilan eden Antonyo Dolponi Ferandi namındaki şahsın serseri takımından olduğu ve merkumun taht-ı nezaretde bulundurulması... (Hariciye) 30 Ocak 1903

İtalya Albana Komitesi'nin Arnavudluk'a bir çete sevk edeceği istihbar edildiğinden sevahilin muhafazası için... Müslüman ahalinin akaidine zarar vermekte olan Bektaşilik mezhebinin külliyen ilgası maksadıyla şeyhlerin zabt u rabt altına alınmaları. (Yanya) 9 Mayıs 1903

İtalya'daki "İtalio Albana" Komitesinin yakında Arnavutluk'a sevketmek üzere büyük bir çete hazırladığı. 4 Mayıs 1903

Avlonya'dan Korfu'ya hareket eden İtalyanların pasaportlarında gösterildiği gibi tüccar olmayıp İtalyan Harbiye Nezareti memuru olduklarının anlaşıldığı. 6 Haziran 1906

İtalya'nın bir çok şehirlerinde Ermenilerle vilâyât-ı selâse ahalisi namına tertib edilmekte olan mitingler. 12 Haziran 1904

Trablusgarb: Ruhani faaliyetlerinden ziyade İtalya'nın menfaaatleri yönünde çalıştığından dolayı Bingazi'den kaldırılmış olan Tarblusgarb Katolik Başrahibi Badre Jos Bedabare'nin Rusya'ya gideceği istihbaratı. 01-06-1905

Hasan Abdullah isimli İtalyan asıllı şahsın pasaportunun Londra Sefareti'nce vize edildiği. (Dahiliye; Muhaceret) 02-02-1905

Venise'deki Ermeni öğrenciler ve Mekhitarist Koleji (Murat Rafael) müdürünün yasadışı işlemleri. 04-07-1905

İşkodra ile İşkodra Gölü üzerinde icra-yı seyr ü sefer ettirilen bir vapurun İtalya sermayedarlarından Mösyö Velpi (Volpi) tarafından iştira olunduğundan mezkur vapura rekabet için Osmanlı sancağı taşıyan bir vapur işletmenin uygun olacağı. 13-09-1905

Geneve (Genova) ihtilâlci Ermeni komitesinin gazetelerde yayınlanan manifestosu. 27-03-1907

Tebdil-i kıyafet ve takma adla Arnavutluk'a gelen İtalyanların tesbiti. 16-07-1908



Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...