مـازیـار

مـازیـار

14-10-2021

15:16

قرآن و ضدیت آشکار با حقوق بشر #بخش_دوم در این #رشته_توییت به _نفی آزادی عقاید _چگونگی برخورد اسلام با غیرمسلمانان _ومجازات ارتداد در اسلام پرداخته خواهد شد. قرآن خود را حقِ مطلق میداند و تاکید بر لزوم غلبه ی اسلام بر تمام ادیان(عدم همزیستی ادیان) دارد. به آیات زیر توجه کنید:


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...