Con Sinov

Con Sinov

03-06-2022

18:43

Yıllardır Atatürk döneminde Osmanlı'nın İslami kanunlarının atıldığı, yerine Batı kanunlarının alındığı ve ülkenin dinsizleştirildiği iddia ediliyor. İşin aslı çok başka... Gelin anlatayım.

1* Batılılaşma ve modernleşme hareketi bilinenin aksine Atatürk döneminde değil, Osmanlı döneminde başlamıştı. Sultan 3. Selim'in ciddi ıslahat hamleleri olmuş, çıkarları zedelenenler bu hareketle karşı isyan başlatarak sultanı tahttan indirmişti.

2* Sultan 3. Selim tahttan indirilince yerine, yeniliklere karşı olan 4. Mustafa getirildi. Alemdar Mustafa Paşa, Sultan Selim'i tekrar tahta çıkarmak için İstanbul'a doğru yola çıkınca, Mustafa taraftarları Selim'in odasını basarak onu feci şekilde katletti.

3* Mustafa taraftarları, geriye başka bir padişah alternatifi kalmaması için 23 yaşındaki Şehzade Mahmut'u da katletmek için Harem'i bastı. Şehzade Mahmut, harem kadınlarının yardımıyla sarayın damına çıkarılıp Enderun avlusuna kaçırıldı. Bu esnada Alemdar Mustafa Paşa vardı.

4* Şehzade Mahmut, imdada yetişen Alemdar Mustafa Paşa tarafından korumaya alındı ve tahta çıkarıldı. Sultan 2. Mahmut, Sultan Selim gibi yenilik yanlısıydı. Osmanlı İmparatorluğu'na ciddi yenilikler getirdi. Mesela kılıf kıyafet devrimi...

5* Sultan Mahmut 1828 yılında yaptığı kılık kıyafet devrimi ile sarık ve kavuğu yasaklayıp fes, pantolon, ceket gibi kıyafetleri giyip sakalını kısalttı. Askerlerin pantolon ve fes giymesini zorunlu tuttu. Karşı gelen askerlere sopa vurulmasına ilişkin ferman yayımladı.

6* Sultan Mahmut, Yeniçeri Ocağı'nı kanlı şekilde yok edip yeni bir ordu kurulmasını sağladı. Posta teşkilatı oluşturdu. Türkçe Resmi Gazete ilk olarak onun döneminde yayımlanmaya başladı. Divan kurumunu kaldırıp yeni bakanlıklar ihdas etti.

7* Sultan Mahmut döneminde ilk nüfus sayımı yapıldı. Modern okullar kurulmaya, bu okullarda Avrupa teknikleri uygulanmaya başlandı. Sultan Mahmut gayrimüslimlerin cesetlerinin kadavra olarak kullanılmasına müsaade etti. Tablolarını devlet dairesine astırdı.

8* Yani özetle, modernleşme Osmanlı döneminde türlü engellemelere ve isyanlara rağmen başlamıştı. Hatta öyle ki Sultan 2. Mahmut, bu yenilik hareketi nedeniyle gavur padişah adıyla anılıyordu. Sultan 2. Mahmut'un ciddi şekilde başlattığı bu akım, onun sonrasında da sürdü.

9* Modernleşme hareketi Sultan Abdülmecit döneminde hukuk alanına sıçradı. 1858 yılında Ceza Kanunu yürürlüğe kondu. Bu kanun Fransızların 1810 tarihli Ceza Kanununun uyarlamasıydı. Türkiye ise 1926'da İtalyanların Ceza Kanununu uyarladı.

10* 1850 yılında kabul edilen Kanunname-i Ticaret, yani Ticaret Kanunu da Fransız Ticaret Kanunu'nun çevirisinden ibaretti. Hatta o kadar aceleye getirilmişti ki pek çok çeviri hatasıyla doluydu.

11* Osmanlı'nın 2. Abdülhamit döneminde yürürlüğe koyduğu Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu da Fransız kanunlarından alınmıştı. Türkiye ise 1929'da o kanunu bırakıp 1877 tarihli Alman Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununu örnek alarak yeni kanun çıkardı.

12* Osmanlı'nın yine 2. Abdülhamit döneminde, yani 1880 yılında kabul ettiği Hukuk Muhakemeleri Usul Kanunu da büyük ölçüde 1870 Fransız Usul Kanununa dayanarak hazırlandı. Türkiye ise 1926'da İsviçre usul kanunu uyarladı.

13* Medeni kanuna gelirsek.. Bu noktada batıdan kanun almak isteyenler olduğu gibi yerli bir kanun yapılmasını savunanlar da oldu. Fransız medeni kanununun tercümesi için bir heyet kuruldu. Fakat sonucunda yerli kanun taraftarları baskın geldi. 1851'de Mecelle hazırlandı.

14* Osmanlı'nın 1876 yılında ilan edilen ilk Anayasası olan Kanun-i Esasi de Belçika, Prusya ve Fransa anayasalarından uyarlamak suretiyle hazırlandı. Yani özetle Atatürk döneminde uygulanan "batıdan kanun alma" politikası Osmanlı'da da defalarca uygulanmıştı.

15* Sadece kanunlar değil, Osmanlı döneminde devlet marşları da batı formunda besteleniyordu. Hatta marşların biri hariç tümünün bestekârı yabancıydı.

16* Mahmudiye ve Mecidiye marşlarını Guiseppe Donizetti, Aziziye marşını Callisto Guatelli, Reşadiye marşını ise Italo Selvelli bestelemişti. 2. Abdülhamit döneminde kabul edilen Hamidiye Marşı'nın bestekârı Necip Paşa'ydı.

17* Sonuç olarak Atatürk döneminde İslami yasalar atılıp gâvur yasalar alınmadı. Yasalar zaten yabancı memleketten alınmış yasalardı. Buna rağmen Atatürk'ü dinsizlikle suçlayanlar, Yabancı memleketin yasalarını kabul eden halifeleri hiç suçlamaz. Bu ikiyüzlülük değil mi?

18* Osmanlı halifeleri modernleşmeyi kısmen ve yavaşça uygulamaya başlamıştı. Atatürk ise, Türkiye'nin bekleyecek zamanı olmadığı için daha hızlı ve köklü şekilde hareket etti. Olan şey bundan ibaretti.

"Bugün artık şu hakikat anlaşılmıştı: Avrupa’ya karşı hürriyetimizi ve istiklalimizi savunabilmek için Avrupa Medeniyetini almamız lazımdır." Atatürk'ün bu dediği açıktır. Atatürk'ün Batıcılığı "Batı'ya rağmen Batılılaşma" örneğidir.

Osmanlı halifeleri, yeniliğe giriştiğinde ona isyan eden gericiler, Atatürk'ün inkılaplarına da isyan etmekten çekinmedi. Ama Atatürk, gericilere karşı çok daha cesurdu ve onları yok etmek için hangi adımları atacağını biliyordu. Bu nedenle başarılı oldu. Bilgisel bitmiştir.Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...