DylanSeoSmasher

DylanSeoSmasher

06-03-2022

16:40

πŸ‘I found a great post in a black hat Seo forum couple of years ago, about finding low competition keywords. I wrote it to myself in a note, and I'll make it available for you now. πŸš€THREADπŸš€ #SEO

[1/5] Go to Google and search for ==> "site:.com IS A PARTICIPANT IN THE AMAZON SERVICES LLC ASSOCIATES PROGRAM, AN AFFILIATE ADVERTISING PROGRAM" Make sure that you show 100 results per page by going over to Settings > Search Settings (Google Set)

[2/5] Also, I prefer to show the results for sites that have been crawled for the past 24 hours Next, you need to copy all the sites on the page. I do that by using CTRL + A (Windows).

[3/5] Then I head over to this site and paste the results acquired from Google and click parse. Copy the results (I do that from the second tab as you can do with CTRL + A buttons) and paste them into Ahrefs Batch Analysis

[4/5] Sort the sites by the number of Referring Domains, and select sites that have low RDs and high traffic. I also do the same strategy for sites that I can monetize with Ads.

[5/5] I search with dorks like "fashion + guest post, fishing + guest post", paste the sites into Ahrefs Batch Analysis sort by RD and ta-da you get lots of nom-competitive sites.


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate πŸ’²

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...