Persian Banksy🤨🧐's All Threads:

Persian Banksy🤨🧐

@Saman15216939


Persian Banksy🤨🧐

@Saman15216939


ایشون اسمش رضاشمس‌ابادی بیدگلی است رضا شمس ابادی در روز ۲۱/فروردین‌ماه/۱۳۴۴ توسط نیروهای شاه به ضرب گلوله کشته شد . چرا کشتنش ؟ چون قصد ترور شاه رو...

Read 1 tweets
5 month ago

Persian Banksy🤨🧐

@Saman15216939


#ریشه‌های_عقیدتی_سپاه (۱) این آقا 👇🏻 اسمش اکبر گودرزیه . اکبرگودرزی بنیانگذار گروه #فرقان بود که در فاصله سال ۵۸ ، ۱۷ ترور رو انجام داد که فقط ۵ ...

Read 1 tweets
5 month ago