مسافر's All Threads:

مسافر

@mrnobody771


مسافر

@mrnobody771


آقای جمهوری اسلامی سلام! خواستم بگم من امروز با ماشین زدم به دیوار یکی از خیابونات و در رفتم. حلالم کن. راستی میدونی چرا زدم؟ چون لاستیک های ماشینم...

Read 7 tweets
6 month ago